خطای Could not modify config file

لیارا به‌صورت خودکار فایل next.config.js برنامه‌ی شما را پیدا کرده و در این فایل، تنظیماتی را اضافه می‌کند تا برنامه برای اجرا در پلتفرم NextJS آماده شود. حال درصورتی که با خطای Could not modify config file مواجه شدید، نیاز هست دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

✔️ راه حل

برای رفع این خطا باید ابتدا یک فایل با نام liara.json در ریشه برنامه‌تان بسازید و قطعه‌کد زیر را در این فایل اضافه کنید:

{
  "next": {
    "modifyConfig": false
  }
}

در مرحله‌ی بعد نیاز هست قطعه‌کد زیر را متناسب با نسخه‌ی NextJS پروژه‌تان، به فایل next.config.js اضافه کنید:

NextJS >= 12.2

module.exports = {
  output: 'standalone',
}

NextJS < 12.2

module.exports = {
  experimental: {
    outputStandalone: true,
  },
}

درنهایت باید مجددا برنامه‌ی خود را در لیارا مستقر کنید.

;