فعال سازی Basic auth

HTTP authentication قابلیتی است که در پروتکل HTTP برای محدودسازی دسترسی توسعه داده شده و با نام ‌Basic authentication نیز شناخته می‌شود. برای فعال سازی این قابلیت در Apache و Nginx می‌توانید دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

Apache

برای فعال سازی Basic authentication در وب‌سرور Apache ابتدا باید apache2-utils را با اجرای دستور زیر نصب کنید:

$ sudo apt install apache2-utils

حال می‌توانید به‌شکل زیر و با استفاده از ابزار htpasswd کاربر مورد نظر خود را در فایل .htpasswd اضافه کنید:

$ htpasswd -c [path/to/.htpasswd] [username]

در آخرین مرحله تنها کافیست پیکربندی زیر را در فایل .htaccess اضافه کنید:

# enable basic auth in apache 

AuthName "Dialog prompt"
AuthType Basic
AuthUserFile [path/to/.htpasswd]
Require valid-user

Nginx

برای فعال سازی Basic authentication در وب‌سرور Nginx ابتدا باید نام کاربری و رمز عبور دلخواه‌تان را با اجرای دستورهای زیر در فایل .htpasswd اضافه کنید:

 # add username
$ echo -n "username:" >> [path/to/.htpasswd]

# add password
$ openssl passwd -apr1 >> [path/to/.htpasswd]

و در آخرین مرحله تنها کافیست پیکربندی زیر را در فایل liara_nginx.conf اضافه کنید:

location / {
  auth_basic "Restricted Content";
  auth_basic_user_file [path/to/.htpasswd];
}
;