ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

آبجکت استوریج

(Object Storage)

استاندارد S3

از آنجایی که Object Storage لیارا با S3 سازگار است، به راحتی می‌توانید با هر زبانی به وسیله کتابخانه‌های موجود در آن زبان برای S3 به Object Storage متصل شوید. برای نمونه چند کتابخانه‌ در زبان‌ها و فریم‌ورک‌های مختلف در پایین معرفی کرده‌ایم و همچنین نحوه‌ اتصال آن‌ها به لیارا را نیز آورده‌ایم:

در این مثال‌ها فقط نحوه اتصال و نمایش لیست باکت‌ها قرار گرفته است. لینک مستندات و گیت‌هاب هر کتابخانه برای مطالعه بیشتر قرار گرفته است.
 • PHP: aws-sdk-php
 • $ composer require aws/aws-sdk-php
  
  <?php
  require 'vendor/autoload.php';
  use AwsS3S3Client;
  $client = new S3Client([
    'region' => 'us-east-1',
    'version' => '2006-03-01',
    'endpoint' => "https://".API_ENDPOINT,
    'credentials' => [
      'key' => ACCESS_KEY
      'secret' => SECRET_KEY
    ],
    'use_path_style_endpoint' => true
  ]);
  $listResponse = $client->listBuckets();
  print_r($listResponse);

 • Nodejs: aws-sdk-js
 • $ npm install aws-sdk
  
  var AWS = require('aws-sdk');
  const s3 = new AWS.S3({
    accessKeyId: ACCESS_KEY,
    secretAccessKey: SECRET_KEY,
    endpoint: API_ENDPOINT,
    s3ForcePathStyle: true
  });
   
  s3.listBuckets(function(err, data) {
    if (err) console.log(err, err.stack);
    else   console.log(data);
  });

 • Python: boto3
 • $ pip install boto3
  
  import boto3
  
  s3 = boto3.resource('s3', endpoint_url='https://'+API_ENDPOINT,
           aws_access_key_id=ACCESS_KEY,
           aws_secret_access_key=SECRET_KEY)
  
  for bucket in s3.buckets.all():
    print(bucket.name)

 • Laravel: «File Storage» documents

 • Django: «django-storages» documents

 • .Net Core: «AWSSDK.S3 3» library
کتابخانه‌های معرفی شده در بالا صرفا مثال‌هایی برای S3 در هر زبان بودند که اکثر آن‌ها کتابخانه‌های رسمی AWS S3 است. شما می‌توانید از هر کتابخانه‌‌ای که S3 compatible باشد استفاده کنید. همچنین خود تیم MinIO نیز SDK هایی برای کار با S3 ارائه کرده است که می‌توانید در مستندات آن‌ها و در بخش MinIO SDKs درباره آن‌ها بیشتر بخوانید.