صفر تا صد استقرار برنامه‌های Golang در لیارا

(Golang Platform)

جلسه 0: مقدمه‌ای بر پروژه

جلسه 1: اتصال به دیتابیس لیارا از Local

جلسه 2: اتصال برنامه به سرویس‌های Email و DNS لیارا

جلسه 3: اتصال برنامه به باکت در لیارا

جلسه 4: استقرار کامل برنامه در لیارا

جلسه 5: استفاده از دیسک‌ها در برنامه

جلسه 6: مدیریت دیسک‌ها با دسترسی FTP

جلسه 7: بازیابی دیتابیس در لیارا

جلسه 8: فعال‌سازی باکت و ایمیل‌سرور

جلسه 9: اتصال دامنه به برنامه در لیارا

جلسه 10: راه‌اندازی CI/CD در برنامه


پروژه و کدهای مورد استفاده در دوره فوق در گیت‌هاب لیارا قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.
;