ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

mysql

دیتابیس MySQL / MariaDB

(MySQL / MariaDB Database)

🎯 توضیحات و نکات تکمیلی

حذف لاگ‌ها

درصورتی که ثبت لاگ‌ها در دیتابیس‌های MariaDB / MySQL حجم زیادی را اشغال کرده است می‌توانید با اجرای کوئری زیر به‌صورت بازه‌ای لاگ‌ها را پاک کنید.

RESET MASTER;