next

پلتفرم NextJS

(NextJS Platform)

ارسال ایمیل

برای استفاده از سرویس ایمیل در برنامه‌های NextJS باید پس از ایجاد سرویس ایمیل، در ابتدا پکیج nodemailer را با اجرای دستور زیر نصب کنید.

npm install nodemailer

در قدم بعد باید اطلاعات دسترسی SMTP را طبق مستندات تنظیم متغیرها در تنظیمات برنامه اضافه کنید.

EMAIL_HOST=smtp.c1.liara.email
EMAIL_USER=xenodochial_ellis_6rrt96
EMAIL_PASS=9f6e2aed-2e10-436c-b367-d061ddfcc925
EMAIL_FROM=info@example.com
توجه داشته باشید که مقادیر EMAIL_USER و EMAIL_PASS در هر سرویس ایمیل ایجاد شده متفاوت است بنابراین باید آن‌ها را با مقادیر ارائه شده در تنظیمات سرویس ایمیل‌تان جایگزین کنید.
توجه داشته باشید که فیلد EMAIL_FROM باید یکی از نشانی‌های اضافه شده در سرویس ایمیل باشد.

در ادامه، قطعه کدی آورده شده است. اگر که در پروژه NextJS خود از Pages Router استفاده می‌کنید؛ کافیست که در مسیر pages/api در فایلی به نام sendEmail.js قطعه کد زیر را وارد کنید:

import nodemailer from 'nodemailer';

export default async function handler(req, res) {
 if (req.method !== 'POST') {
  return res.status(405).json({ error: 'Method Not Allowed', message: 'Only POST requests are allowed' });
 }

 const { to, subject, text } = req.body;

 if (!to || !subject || !text) {
  return res.status(400).json({ error: 'Bad Request', message: 'Missing required parameters' });
 }

 // Create a nodemailer transporter using your SMTP credentials
 const transporter = nodemailer.createTransport({
  host: process.env.EMAIL_HOST,
  port: 587,
  secure: false,
  auth: {
   user: process.env.EMAIL_USER,
   pass: process.env.EMAIL_PASS,
  },
 });

 try {
  // Send email
  const info = await transporter.sendMail({
   from: process.env.EMAIL_FROM,
   to,
   subject,
   text,
  });

  console.log('Email sent:', info.messageId);
  return res.status(200).json({ success: true, messageId: info.messageId });
 } catch (error) {
  console.error('Error sending email:', error.message);
  return res.status(500).json({ error: 'Internal Server Error', message: 'Failed to send email' });
 }
}

اکنون می‌توانید از ایمیل‌سرور در برنامه خود استفاده کنید؛ به عنوان مثال، می‌توانید در pages/index.js قطعه کد زیر را به کار ببرید:

import { useState } from 'react';

export default function Home() {
 const [emailData, setEmailData] = useState({
  to: '',
  subject: '',
  text: '',
 });

 const [successMessage, setSuccessMessage] = useState(null);

 const handleInputChange = (e) => {
  setEmailData({ ...emailData, [e.target.name]: e.target.value });
 };

 const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();

  try {
   const response = await fetch('/api/sendEmail', {
    method: 'POST',
    headers: {
     'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify(emailData),
   });

   if (response.ok) {
    setSuccessMessage('Email sent successfully!');
   } else {
    console.error('Failed to send email:', await response.json());
   }
  } catch (error) {
   console.error('Error sending email:', error.message);
  }
 };

 return (
  <div>
   <h1 style={{textAlign: "center"}}>Send Email</h1>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <label>
     To:
     <input type="email" name="to" value={emailData.to} onChange={handleInputChange} required />
    </label>
    <br />
    <label>
     Subject:
     <input type="text" name="subject" value={emailData.subject} onChange={handleInputChange} required />
    </label>
    <br />
    <label>
     Message:
     <textarea name="text" value={emailData.text} onChange={handleInputChange} required />
    </label>
    <br />
    <button type="submit">Send Email</button>
   </form>

   {successMessage && <p style={{ color: 'green', textAlign: 'center', marginTop: '10px' }}>{successMessage}</p>}
  </div>
 );
}

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با نحوه‌ی استفاده از پکیج nodemailer می‌توانید به مستندات این پکیج مراجعه کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;