ماژول FFMPEG

در حال حاضر ماژول FFMPEG در پلتفرم‌های زیر نصب شده و متغیر محیطی FFPROBE_PATH به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است.

  • Laravel
  • Flask
  • NodeJS
  • Django
  • .Net
;