رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

مدیریت متغیرهای محیطی

$ liara env

با اجرای این دستور می‌توانید دستورات مرتبط با مدیریت متغیرهای محیطی برنامه‌ها را مشاهده کنید.

 1.   env:list
 2. ۱. مشاهده‌ی لیستی از متغیرهای محیطی تنظیم شده

 3.   env:set
 4. ۲. تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی

 5.   env:unset
 6. ۳. حذف متغیرهای محیطی

مشاهده‌ی لیستی از متغیرهای محیطی تنظیم شده

$ liara env:list
دستور liara env:list یا به اختصار liara env:ls این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد مشاهده‌ی متغیرهای محیطی آن را دارید

 3.   -h, --help
 4. ۲. نمایش راهنما

 5.   --csv
 6. ۳. ارائه خروجی CSV از لیست متغیرهای محیطی فعلی

 7.   --sort
 8. ۴. مرتب سازی لیست متغیرهای محیطی فعلی اضافه شده براساس Key و یا Value

تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی

$ liara env:set [ENV]
دستور liara env:set این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی آن را دارید

 3.   -f, --force
 4. ۲. تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی یک برنامه بدون نیاز به تایید

 5.   -h, --help
 6. ۳. نمایش راهنما

 7.   --api-token=
 8. ۴. اجرای آنی عملیات تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری

حذف متغیرهای محیطی

$ liara env:unset [KEY]
دستور liara env:unset این پارامتر‌ها را می‌پذیرد:
 1.   -a, --app
 2. ۱. شناسه برنامه‌ای که قصد تنظیم و یا ویرایش متغیرهای محیطی آن را دارید

 3.   -f, --force
 4. ۲. حذف متغیرهای محیطی یک برنامه بدون نیاز به تایید

 5.   -h, --help
 6. ۳. نمایش راهنما

 7.   --api-token=
 8. ۴. اجرای آنی عملیات حذف متغیرهای محیطی برنامه به کمک api token بدون ورود به حساب کاربری


متوجه شدم، برو گام بعدی!
;