رابط خط فرمان لیارا

(Liara CLI)

پلن‌های سرویس برنامه

$ liara plan:list

با اجرای دستور liara plan:list یا به اختصار liara plan:ls می‌توانید لیستی از پلن‌های سرویس برنامه را مشاهده کنید.

متوجه شدم، برو گام بعدی!
;