redis

دیتابیس Redis

(Redis key/value Database)

بازیابی فایل پشتیبان

برای بازگردانی فایل پشتیبان در دیتابیس‌های Redis می‌توانید به‌شکل زیر از پکیج rdbtools و ابزار redis-cli استفاده کنید.

$ rdb -c protocol /path/to/backup-file.dump | redis-cli -p REDIS_PORT -h REDIS_HOST -a REDIS_PASSWORD --pipe
;