gridsome

استقرار برنامه‌های Gridsome

(Gridsome Apps)

Gridsome یک فریم‌ورک SSG مبتنی بر GraphQL و Vue است که این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا وبسایت‌های خود را سریع‌تر، ایمن‌تر و قدرتمندتر از گذشته توسعه دهید. حال برای استقرار برنامه‌های Gridsome در لیارا تنها کافی است که مراحل زیر را دنبال کنید:

build گرفتن از برنامه

$ npm run build

با اجرای دستور فوق، فرایند build گرفتن از برنامه‌ی شما شروع خواهد شد و درنهایت تمام فایل‌های استاتیک اعم از فایل‌های HTML/CSS/JS در پوشه‌ی dist قرار داده می‌شوند.

دیپلوی برنامه در پلتفرم استاتیک

حال شما می‌توانید خروجی نهایی را مانند برنامه‌های Static در لیارا مستقر کنید.

$ cd dist
$ liara deploy --platform=static
;