ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

pusher

برنامه‌های آماده Pusher

(Pusher one-click app)

اتصال به Pusher در برنامه‌های Laravel

به‌طور کلی برای استفاده از سرور Pusher در برنامه‌‌های Laravel باید قطعه کد زیر را در فایل config/app.php از comment خارج کنید.

App\Providers\BroadcastServiceProvider

سپس در بخش متغیرهای تنظیمات سرویس تهیه شده، متغیر BROADCAST_DRIVER را برابر با pusher قرار دهید.

حال به‌منظور اتصال به Pusher در برنامه‌های Laravel باید درایور زیر را به فایل config/broadcasting.php اضافه کرده و آدرس برنامه‌ی Pusher را با pusher-app-address جایگزین کنید:

'pusher' => [
'driver' => 'pusher',
'key' => env('PUSHER_APP_KEY'),
'secret' => env('PUSHER_APP_SECRET'),
'app_id' => env('PUSHER_APP_ID'),
'options' => [
  'host' => 'pusher-app.iran.liara.run',
  'port' => 443,
  'scheme' => 'https'
  ],
],

در قدم بعد باید مقادیر PUSHER_APP_KEY، PUSHER_APP_SECRET و PUSHER_APP_ID را براساس موارد تنظیم شده در تنظیمات متغیرهای برنامه‌ی Pusher، در تنظیمات متغیرهای برنامه‌ی Laravel مقداردهی کنید. در نهایت می‌توانید به شکل زیر در فرانت‌اند برنامه‌ی خود به سرور Pusher متصل شوید:

import Echo from 'laravel-echo';

window.Pusher = require('pusher-js');

window.Echo = new Echo({
 broadcaster: 'pusher',
 key: 'app-key',
 forceTLS: true,
 wsHost: 'pusher-app.iran.liara.run',
 wsPort: 443,
 disableStats: true,
});
توجه داشته باشید که برای مقداردهی key و wsHost در فرانت‌اند برنامه به‌هیچ‌وجه از Laravel Mix استفاده نکنید و مقادیر app-key و pusher-app-address را به‌طور مستقیم در قطعه کد فوق قرار دهید.