ارائه دهنده خدمات ابری PaaS و DBaaS

pusher

مستندات اتصال به Pusher در برنامه‌های Laravel

(Pusher one-click app)

به‌طور کلی برای استفاده از سرور Pusher در برنامه‌‌های Laravel باید قطعه کد زیر را در فایل config/app.php از comment خارج کنید.

App\Providers\BroadcastServiceProvider

سپس در بخش متغیرهای تنظیمات سرویس تهیه شده، متغیر BROADCAST_DRIVER را برابر با pusher قرار دهید.

حال به‌منظور اتصال به Pusher در برنامه‌های Laravel باید درایور زیر را به فایل config/broadcasting.php اضافه کرده و آدرس برنامه‌ی Pusher را با pusher-app-address جایگزین کنید:

'pusher' => [
'driver' => 'pusher',
'key' => env('PUSHER_APP_KEY'),
'secret' => env('PUSHER_APP_SECRET'),
'app_id' => env('PUSHER_APP_ID'),
'options' => [
  'host' => 'pusher-app.iran.liara.run',
  'port' => 443,
  'scheme' => 'https'
  ],
],

در قدم بعد باید مقادیر PUSHER_APP_KEY، PUSHER_APP_SECRET و PUSHER_APP_ID را براساس موارد تنظیم شده در زمان راه‌اندازی برنامه‌ی Pusher در فایل .env مقداردهی کنید و در نهایت می‌توانید به شکل زیر در فرانت‌اند برنامه‌ی خود به سرور Pusher متصل شوید:

import Echo from 'laravel-echo';

window.Pusher = require('pusher-js');

window.Echo = new Echo({
 broadcaster: 'pusher',
 key: 'app-key',
 forceTLS: true,
 wsHost: 'pusher-app.iran.liara.run',
 wsPort: 443,
 disableStats: true,
});
توجه داشته باشید که برای مقداردهی key و wsHost در فرانت‌اند برنامه به‌هیچ‌وجه از Laravel Mix استفاده نکنید و مقادیر app-key و pusher-app-address را به‌طور مستقیم در قطعه کد فوق قرار دهید.