خطای Multiple Settings Files

در زمان استقرار در پلتفرم جنگو، لیارا به‌دنبال فایلی که حاوی متغیرWSGI_APPLICATIONباشد می‌گردد. این متغیر معمولا در فایلsettings.pyپیش‌فرض جنگو قرار دارد. چنانچه در پروژه‌ی شما چندین فایل وجود داشته باشند که حاوی این متغیر باشند، این خطا را دریافت می‌کنید.

✔️ راه حل

برای رفع این خطا، لازم است که یک فایل به‌نام liara.json در ریشه‌ی برنامه‌ی‌تان بسازید:

{
  "django": {
    "settingsFile": "./path/to/my/settings.py"
  }
}

در مقابل فیلدsettingsFile، باید مسیر نسبی فایلsettings.pyبرنامه‌ی‌تان را قرار بدهید و سپس دستورliara deployرا اجرا کنید.

;